Dr. med. dent. Dipl. Ing. Sören Linge

Studium der Zahnmedizin an derGeorg-August-Universität Göttingen

Implantologie Curriculum DZOI

CMD Fortbildungen OC (Las Vegas)

Maschinenbaustudium an der 
Universität Kassel